Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Июл 22, 2014 | Юридическая консультация | Нет комментариев

Несколько способов расторгнуть брак в Украине

Несколько способов расторгнуть брак в Украине


Расторжение брака является, пожалуй, самым частым основанием для обращения в судебные органы. В некоторых же случаях брак можно расторгнуть и без суда. Какие способы расторжения брака в Украине существуют узнавал prostopravo.com.ua.

Способ 1. Совместное заявление в РАГС супругов, не имеющих детей

Если у супругов нет детей и расторжение брака является их совместным, взвешенным решением, они могут обратиться в орган государственной регистрации актов гражданского состояния (далее — РАГС) по месту жительства с заявлением о расторжении брака.

Форма заявления утверждена Приказом Министерства юстиции Украины от 18.10.2000 № 52/5:

До _______________________________

(назва відділу державної реєстрації актів
__________________________________

цивільного стану)
від _______________________________

(прізвища, власні імена, по батькові)
__________________________________

Державна реєстрація розірвання шлюбу

призначена на ________________________

(число, місяць, рік)
_____________________________________

(підпис посадової особи, що прийняла заяву)
Розірвання шлюбу зареєстровано

__________________, актовий запис № ___.

(число, місяць, рік)
Місце для квитанції

про сплату державного мита

ЗАЯВА

про розірвання шлюбу подружжя, яке немає дітей

Ми, що нижче підписалися, за взаємною згодою просимо розірвати шлюб у встановленому законодавством порядку.

Спільних дітей не маємо.

Про себе повідомляємо:

ВІН
ВОНА
1. Прізвище, власне ім’я, по батькові

2. Дата народження, місце народження

3. Громадянство

4. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить

Місце реєстраційного штампа (відмітки)
5. Який за рахунком шлюб (перший, другий тощо)

6. Місце державної реєстрації шлюбу, що розривається. Номер та дата актового запису про шлюб

7. Яке прізвище бажає мати після розірвання шлюбу (узяте при державній реєстрації шлюбу чи дошлюбне)

8. Місце проживання (повна адреса)

9. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (серія, номер, яким органом та коли виданий)

З умовами розірвання шлюбу ознайомлені, про відповідальність за повідомлення завідомо неправдивих відомостей відділу державної реєстрації актів цивільного стану попереджені.

Підписи осіб, що розривають шлюб:

Він ________________________
(шлюбне прізвище)
___________________________
(число, місяць, рік)
Вона _______________________
(шлюбне прізвище)

Державне мито в сумі _____________________

сплачено в _______________________________
(назва фінансової установи)
Квитанція № _____ від ____________________
(число, місяць, рік)

Кроме заявления нужно будет предъявить паспорт и квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 8 грн. 50 коп.

Если один из супругов по уважительной причине не может лично подать заявление о расторжении брака в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, такое заявление, нотариально удостоверенное или приравненное к нему, от его имени может подать второй из супругов.

Орган государственной регистрации актов гражданского состояния составляет актовую запись о расторжении брака по истечении одного месяца со дня подачи такого заявления, если оно не было отозвано. При этом,брак расторгается независимо от наличия между супругами имущественного спора.

Брак считается расторгнутым со дня регистрации его расторжения органами РАГС, а бывшим супругам выдается Свидетельство о расторжении брака установленного образца.

Способ 2. Расторжение брака органами РАГС по заявлению одного из супругов

Этот вариант возможен, если второй из супругов признан без вести пропавшим или недееспособным в судебном порядке. Для этого один из супругов подает в органы РАГС заявление по такой форме:

До _______________________________
(назва відділу державної реєстрації актів
__________________________________
цивільного стану)
від _______________________________
(прізвища, власні імена, по батькові)
__________________________________

ЗАЯВА

про розірвання шлюбу відповіднодо статті 107 Сімейного кодексу України
Прошу розірвати шлюб з _______________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові)
згідно зі статтею 107 Сімейного кодексу України .

Про себе та чоловіка (дружину) повідомляю:

ВІН
ВОНА
1. Прізвище

2. Власне ім’я

3. По батькові

4. Дата народження, місце народження

5. Громадянство

6. Який за рахунком шлюб (перший, другий тощо)

7. Місце державної реєстрації шлюбу, що розривається, номер та дата актового запису

8. Кількість спільних дітей віком до 18 років

9. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить

Місце реєстраційного штампа (відмітки)

10. Яке прізвище бажає мати після розірвання шлюбу (дошлюбне чи взяте при державній реєстрації шлюбу)

11. Місце проживання (повна адреса)

12. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (серія, номер, яким органом та коли виданий)

Опікун недієздатного подружжя: ________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові)
___________________________________________________________________________

(місце проживання: повна адреса із зазначенням індексу)
___________________________________________________________________________

До заяви додаю: _______________________________________________________________

(рішення суду, дата та місце його ухвалення)
___________________________________________________________________________

______________________ Підпис заявника ____________

(число, місяць, рік)

Государственная пошлина за расторжение брака с недееспособным или безвестно отсутствующим супругом составляет 51 коп. Кроме паспорта, к заявлению нужно будет приложить копию решения суда о признании недееспособным или безвестно отсутствующим.

Если лицо, которое было признано безвестно отсутствующим, появилось, и соответствующее решение суда было отменено, его брак с другим лицом может быть возобновлен по их заявлению, при условии, что никто из них не находится в повторном браке. В этом случае орган государственной регистрации актов гражданского состояния аннулирует актовую запись о расторжении брака и соответствующее свидетельство, выданное на его основании.

Способ 3. Совместное заявление в суд супругов, которые имеют детей

Супруги, которые имеют несовершеннолетних детей и желают расторгнуть брак могут подать в суд совместное заявление о расторжении брака. К такому заявлению необходимо приложить письменный договором о том, с кем из них будут проживать дети, какое участие в обеспечении условий их жизни будет принимать тот из родителей, кто будет проживать отдельно, а также об условиях осуществления им права на личное воспитание детей.

Договор между супругами о размере алиментов на ребенка должен быть нотариально удостоверен. В случае невыполнения этого договора алименты могут взиматься на основании исполнительной надписи нотариуса.

Суд постановляет решение о расторжении брака, если будет установлено, что заявление о расторжении брака отвечает действительной воле жены и мужа и что после расторжения брака не будут нарушены их личные и имущественные права, а также права их детей. Решение о расторжении брака суд принимает по истечении одного месяца со дня подачи заявления. До окончания этого срока жена и муж имеют право отозвать заявление.

Способ 4. Расторжение брака на основании искового заявления одного из супругов

Если же инициатива расторжения брака исходит от одного из супругов, имеющих детей, он может подать исковое заявление в суд. При этом, в исковом заявлении необходимо обосновать, почему один из супругов желает расторгнуть брак и считает дальнейшее совместное проживание невозможным, желательно также подкрепить свои слова соответствующими доказательствами.

Иск о расторжении брака не может быть предъявлен в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка, кроме случаев, когда один из супругов совершил противоправное действие, содержащее признаки уголовного преступления, относительно второго из супругов или ребенка, отцовство ребенка признано другим лицом, или же запись об отцовстве исключена из актовой записи о рождении ребенка.

В большинстве случаев, прежде чем расторгнуть брак, суд даст сторонам срок для примирения. Если по истечении этого срока стороны помирятся, истцу следует просить суд оставить иск без рассмотрения. Если же примирения не произойдет, суд постановит решение о расторжении брака, если будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение брака противоречило бы интересам одного из них, интересам их детей, которые имеют существенное значение. В любом случае, при рассмотрении дела о расторжении брака суд выясняет фактические взаимоотношения супругов, действительные причины иска о расторжении брака, принимает во внимание наличие малолетнего ребенка, ребенка-инвалида и другие обстоятельства жизни супругов.

Судебный сбор за подачу искового заявления о расторжении брака составляет 0,2 минимальной заработной платы (243 грн. 60 коп. в 2014 году).

Исковое заявление о расторжении брака должно содержать:

1) наименование суда, в который подается заявление;

2) имя (наименование) истца и ответчика, а также имя представителя истца, если исковое заявление подается представителем, их место жительства (пребывания) или местонахождение, почтовый индекс, номера средств связи, если таковые известны;

3) содержание исковых требований;

4) изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования;

5) указание доказательств, которые подтверждают каждое обстоятельство, наличие оснований для освобождения от доказывания;

6) перечень документов, прилагаемых к заявлению.

К исковому заявлению прилагается документ, подтверждающий уплату судебного сбора.

Образец искового заявления о расторжении брака без труда можно найти в Интернете, однако мы все же рекомендуем для грамотного его составления обращаться непосредственно к юристам.

Брак, расторгнутый судом, прекращается в день вступления в силу решением суда о расторжении брака. Документом, удостоверяющим факт расторжения брака судом, является решение суда, обращаться отдельно за Свидетельством о расторжении брака нет необходимости.

От расторжения брака следует отличать признание брака недействительным и его аннулирование. Этой теме обязательно будет посвящена одна из следующих публикаций на нашем сайте.

Источник: www.prostopravo.com.ua

Читайте так же...

« »